'kolim

noun animate (dependent)
(in games) h/ goal
Plural : 'kolimol
Locative : 'kolimok
Diminutive : 'kolimsis

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Yut-te kolimon; naka yeta, 'kolimuwa. This is our goal (kilun); and that's their goal over there. (WN)
Notes : (from English, goal)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
Word Dolly
Example Dolly