konotiri

particle
(Motahkomikuk slang) no

Example Sentences :

Passamaquoddy-Maliseet English Phrase
Ma-te kil 'kocicihtuwon eli-minuwik konotiri? You don't know what No means?
Konotiri, ma-te nit nkoti-liyawon. No, I don't want to go there.
Notes : (used by MES)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
example Dolly
word Dolly
example Dolly