nahtokawsehs, naktokawsehs

noun animate
(insect of genus Drosophila) fruit fly
Plural : nahtokawsehsok, naktokawsehsok

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Cessinaqsihtit nikk nahtokawsehsok! Those fruit flies are pesky!
Notes :

(see also psewis; also recorded as sap fly JW/LL)

Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
example Dolly