nanakisuwok

noun animate (plural)
five dollars (originally, in coins)

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Nkisonuhmon tihkits, elawotik nanakisuwok, nit-te psiw. I bought a ticket, that cost five dollars, that's all. (JN)
Notes :

(no singular forms)

Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
Example Nancy