ehtahsi (ehtahs-, ehtas-)

preverb, prenoun
every time; synchronized with, right along with; (distribution) to each one
Verb Stem : -ehtahsi (-ehtahs-, -ehtas-)

Example Sentences :

Peskotomuhkati-Wolastoqey English Phrase
Yat-te wen kmilan ehtahsi-pesqon wikhikon. Give one book to each one.
'Tehtahsaphal muwiniyil. He stayed right on the bear's track.
Ehtahsi-kisi-pasqek ntosakiwhotipon. We watch television every afternoon.
Notes :

(see also i 2)

Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Dolly
Example Dolly
Example Dolly
example Dolly