kahpota (kahpotay-), kahtopa (kahtopay-)

preverb
climbing down, disembarking
Verb Stem : -kahpota (-kahpotay-), -kahtopa (-kahtopay-)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Stephanie
word Dolly