polahkomenisqehs

noun animate
black woman, African-American woman
Plural : polahkomenisqehsuwok
Diminutive : polahkomenisqehsis
Notes : (see also mokosewinusq)
Keywords :

Audio Recordings :

Audio Recording Type of Recording Authored by
word Alberta
Word Nancy